Kvalitet & Miljö

Vår verksamhet är uppbygd kring ett ledningssystem som integrerar kvalitet enl ISO 9001, miljö enl ISO 14001, arbetsmiljö enligt AFS, samt branschspecifika krav.

Vårt ledningssystem
• Ökar företagets lönsamhet samt förtroende på marknaden genom ökad kundnöjdhet via säkrare leveranser
• Fokuserar på processtänkande och kundnöjdhet
• Förbättras och utvecklas kontinuerligt

Vi arbetar aktivt, i högsta ledningen och dom tvärfunktionella samordningsgrupperna, med framåtriktad planering av resurser och ständiga förbättringar i våra processer.
Vi mäter och analyserar kontinuerligt vår prestation för faktabaserade beslut.

Kvalitetspolicy
• Teknova Byggsystem AB, och varje på Teknova anställd person, ansvarar för att varor och tjänster levereras till interna och externa kunder i rätt tid, till överenskommen kvalitet och till lägsta kostnad.
• Teknova skall sätta kunden i centrum och med hög servicegrad uppnå högsta kundnöjdhet.
• Framtagning av produkter skall kännetecknas av kundanpassning och flexibilitet. Detta skall ske med optimalt utnyttjade resurser, hög lönsamhet, hög kvalitet, på ett för individen säkert sätt samt med miljömedvetenhet.
Marknaden är Sverige med huvudsaklig inriktning på storstadsområden.
• Verksamhetssystemet skall vara ett system som ständigt förbättras och hålls levande, samt ett stöd för ledningen och varje medarbetare nu och i framtiden.

Våra produkter bidrar med positiva miljöaspekter såsom
• Minskad energiåtgång för uppvärmning (nya eller renoverade fönster)
• Minskat buller (nya eller renoverade fönster)
• Ökad inomhuskomfort (nya eller renoverade fönster)
• Minskat användande av lösningsmedel för bättringsmålning (nya eller renoverade fönster)
• Återvinningsbara material (inglasningar och fönster)

Miljöpolicy

Vi skall
• Ständigt arbeta för att förbättra vårt miljö- och säkerhetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
• Arbeta med god marginal till gällande lagstiftning.
• Ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
• Förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan och olycksrisker genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
• Vid bedömning av affärspartner betrakta aktivt miljöarbete som en merit.
• Involvera och fortlöpande utbilda anställda i miljöarbete.

Certifikat


Kvalitetscertifikat
Miljöcertifikat
Vårt ledningssystem

Om Teknova

Teknova har sedan 1981 levererat högkvalitativa balkong-, fasad- och fönsterprodukter. Vi erbjuder ett komplett produktprogram, innefattande fönsterrenoveringssystem, balkonger, räcken, inglasningar och aluminiumpartier.

Läs mer om Teknova